VERSIE NOVEMBER 2023

——————————————————————————————————————-

ALGEMENE VOORWAARDEN BEZOEKERS

Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Het bezoeken van het Philips End of Year event 2023 Hoofdstuk 3 Tickets en producten en/of diensten van Derden Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1. Definities

“Algemene Voorwaarden”:

De onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding tussen een Bezoeker en een Organisator met betrekking tot het bezoeken van een Evenement met een Ticket, de aankoop van een Ticket en de daarmee verband houdende aanschaf van een product en/of dienst (van Derden) via de Website;

“Bezoeker”:

De bezoeker van een Evenement, of de persoon die een met een Evenement verband houdend product en/of dienst (van Derden) verkrijgt via de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is steeds een medewerker van Philips, werkzaam in Nederland of België;

“Derde(n)”:

Iedere partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met het Evenement niet zijnde de Organisator of anderszins onderdeel van de Ivent Crew Group;

“Evenement”:

Het Philips End of Year event dat georganiseerd wordt door de Organisator in Nederland en waarvoor Organisator de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Organisator”:

De vennootschap gerelateerd aan het Evenement zoals aangegeven in Artikel 2.2, welke gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek jegens de Bezoeker waarvoor deze vennootschap in alle opzichten verantwoordelijk is jegens de Bezoeker. De Organisator heeft eigen activiteiten, zoals een Website en/of Evenement(en);

“Philips”:

De Philips entiteit die het Evenement organiseert en/of die werkgever is van de Bezoekers van het Evenement;

“Ticket”:

Een toegangsbewijs dat de Bezoeker het recht geeft op het bijwonen van een Evenement. Dit kan een fysiek kaartje zijn maar ook een digitaal kaartje met een barcode;

“Website”:

De website van de Organisator, waarop de Bezoeker informatie over het Evenement kan vinden en waarop of via welke de Bezoeker Tickets en daarbij behorende producten en/of diensten (van Derden) kan verkrijgen.

Artikel 2. Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een Bezoeker met gebruikmaking van een Ticket, aangevraagd via de Website, het Evenement bezoekt. Door de ontvangst van een Ticket en/of door een Evenement met een Ticket te bezoeken, gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2. De Organisator is Minority Events B.V., gevestigd op Dragonder 33, 5554 GM Valkenswaard, Nederland. Het Kamer van Koophandel nummer van organisator is 60952911. De organisator is bereikbaar via het e-mailadres: info@minorityevents.nl.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de Website en de bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6:234 lid 2 burgerlijk wetboek.

2.4. De Organisator verwijst tevens naar de algemene voorwaarden op het Ticket voor het Evenement. De Bezoeker kan daarnaast kennisnemen van de Algemene Voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement, alwaar deze voorwaarden – althans een uittreksel daarvan – zichtbaar zijn bij de ingang.

2.5. Bij enige ontvangst van een product en/of dienst (van Derden) en/of Ticket via de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens Bezoekers, zijnde medewerkers van Philips in Nederland en België en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden dan de onderhavige van toepassing.

Artikel 3. Wijziging of aanvulling voorwaarden

3.1. De Organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Als een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de Organisator de Bezoeker hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Bezoeker brengen tijdens het bezoek van het Evenement en/of op de Website.

3.2. Als de Bezoeker het Evenement bezoekt, een Ticket aanschaft of producten en/of diensten (van Derden) afneemt via de Website na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dan accepteert de Bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Bezoeker het gebruik en bezoek van de Website en/of Evenement(en) of het aanschaffen van Tickets of producten en/of diensten (van Derden) op de Website meteen te staken.

HOOFDSTUK 2 HET BEZOEKEN VAN HET PHILIPS END OF YEAR EVENT 2023

Artikel 4. Ticket

4.1. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd Ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht tevens hun Philips medewerkersbadge te tonen. Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het Ticket automatisch zijn geldigheid.

4.2. Het Ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook rechthebbende daarop is.

4.3. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 4.4. Per medewerker wordt eenmalig maximaal 1 Ticket verstrekt, voor persoonlijk gebruik.

4.5. Geldige Tickets kunnen uitsluitend worden verkregen middels aanvraag via de Website. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket bestaat uit een code die via e-mail aan de Bezoeker wordt verstrekt. Het scannen van het Ticket op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker.

Artikel 5. Verbod doorverkoop e.d.

5.1. De Tickets zijn voor persoonlijk gebruik. Het is de Bezoeker verboden de Tickets voor het Evenement op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

5.2. De Bezoeker kan de toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een Ticket bezit dat hij verkregen heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden door een Bezoeker in het bezit van een Ticket dat is verkregen via een ongeautoriseerd kanaal.

5.3. De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.

5.4. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren.. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 6. Fouilleren en cameratoezicht

6.1. De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder enig recht op restitutie of compensatie.

6.2. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid.

Artikel 7. Verboden artikelen

7.1. Het is verboden professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven op de Website), glaswerk, plastic flessen, (alcoholische) dranken, selfiesticks indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het Evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het Evenement welke in dat geval ook van toepassing is op het Evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

7.2. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op compensatie, of kan van het Evenement worden verwijderd dan wel kunnen andere passende maatregelen jegens Bezoeker worden genomen. De Organisator en/of Philips hebben het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen.

Artikel 8. Ontzegging toegang

De Organisator en/of Philips houden zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, van het Evenement te verwijderen en/of andere passende maatregelen te nemen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisator en/of Philips een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en/of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door Philips aangegeven dresscode, en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Ticket, is Philips gerechtigd de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket.

Artikel 9. Film/ en videobeelden

9.1. Registratie van het Evenement door Bezoeker op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

9.2. Indien door de Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

Artikel 10. Eigen risico / aansprakelijkheid

10.1. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke Bezoeker heeft geleden in dit verband.

10.2. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisator geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Oordopjes zullen bij de entree van het Evenement worden verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement.

10.3. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out of-pocket schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd.

10.4. Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5. De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via het e-mailadres zoals beschreven in Artikel 2.2 op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

10.6. Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

10.7. De Bezoeker zal Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 11. Programma

De Organisator zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het Ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

Artikel 12. Nadere voorschriften

12.1. De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

12.2. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel.

12.3. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het Evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 13. Annulering of verschuiving in geval van overmacht

13.1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden, uitbraak epidemie etc., heeft Philips het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

13.2. Philips is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Philips hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

Artikel 14. Beeld- en geluidsopnamen

14.1. Philips is gerechtigd beelden/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen voor intern gebruik te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Ticket van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement, verleent de Bezoeker toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking en openbaarmaking daarvan.

14.2 Bezoekers die er bezwaar tegen hebben dat zij op beeld worden vastgelegd kunnen dit bij de Informatiebalie kenbaar maken. Zij ontvangen daar een voor de fotograaf herkenbaar vignet of lanyard opdat opnamen waarop zij herkenbaar zijn afgebeeld niet zullen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 15. Rookvrij Evenement

15.1. Het is de Bezoeker verboden (elektrisch) te roken op een Evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de Organisator. Indien een Evenement (deels) buiten plaats vindt, is (elektrisch) roken uitsluitend in de open lucht toegestaan. Binnen (in (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen) (elektrisch) roken is uitdrukkelijk op geen enkel Evenement toegestaan. De Organisator spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op enige vergoeding.

15.2. Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt zover mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 16. Lockers

De Bezoeker heeft de mogelijkheid een kluisje te gebruiken op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke code of sleutel ontvangt. Met deze code of sleutel kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke code of sleutel. Zodoende dient de Bezoeker de code of sleutel te allen tijde bij zich en voor zich te houden.

HOOFDSTUK 3 TICKETS EN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VAN DERDEN

Artikel 17. Busvervoer

17.1. Via de Website kan de Bezoeker voor het boeken van Tickets voor busvervoer naar en van de evenementenlocatie aangeboden krijgen welke worden geboekt en verzorgd door Derden. Hoewel de Organisator de Derden met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze Derde.

17.2. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze Derde en de Bezoeker. Artikel 18. Aanbod standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door Derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel de Organisator deze Derden met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze Derde. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een (kermis)attractie van deze Derde. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze Derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Derde zijn opvraagbaar bij deze derde partij.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 19. Nadere gebruiksregels

19.1. De Bezoekers van de Website en/of het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Organisator zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementenlocatie en/of de Website.

19.2. Voor zover de Bezoeker van de Website en/of het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden, staat het de Organisator vrij passende maatregelen te nemen jegens de betreffende Bezoeker .

Artikel 20. Informatie op de Website

Hoewel de Organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de Website besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er hyperlinks op de Website staan naar aanbiedingen, producten, materiaal of een website van een Derde, is de Organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die hyperlink en de toegang en inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

2.1. De Organisator is nimmer aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. De Organisator of betrokken Derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de Website.

21.2. De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de Website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

21.3. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de Bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een Derde of het aangaan door de Bezoeker van een overeenkomst met deze Derde. Tevens is de Organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de Bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt.

21.4. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker op het Evenemententerrein.

Artikel 22. Rechten intellectuele eigendom

22.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website, social media en openbaar gemaakt op het Evenement of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, sofware, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

22.2 De Bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Bezoeker over te dragen of in licentie te geven.

22.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels.

22.4 Bij een geconstateerde overtreding van een Bezoeker van de wettelijke regels behoudt de Organisator zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Bezoeker.

Artikel 23. Conversie

Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast, dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen over deze Algemene Voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen, tenzij op grond van de wet een andere rechtbank bevoegd is.